Hovedseksjon

Skriving

 

Skriveglede er et viktig stikkord for skriveopplæringen i skolen, og skriveglede forutsetter at elevene opplever skriveaktivitetene som meningsfulle.

 

Høyenhall skole:

 • har som mål å skape skriveglede!
 • bruker tenkeskriving og uformell skriving i fag.
 • involverer elevene med på å utarbeide kriterier for tekster de skal skrive.
 • gir elevene rammer for tekster de skal skrive;
  • gode eksempeltekster
  • diskuterer tekstoppbygging og typiske kjennetegn ved tekster
  • skriverammer i form av skjema eller startsetninger som hjelper elevene å se for seg hvordan den ferdige teksten kan se ut til slutt.
  • fokus på bestilling for skrivingen til elevene med utgangspunkt i skrivetrekanten.
 • bruker skrivestøtteprogram som nyttige hjelpemidler i skriveprosesser.
 • forbereder elevene på ulike skrivesituasjoner de vil møte senere i livet.

 

Prinsipper for god skriveopplæring

 • Skrive mye i alle fag på fagets premisser og bruke skriving i kunnskapstilegnelsen.
 • Bruke "Vurdering for læring" for å fremme elevenes skriveutvikling.
 • Gir elevene strategier som de kan ta i bruk når de skriver.
 • Å gi rammer som støtte for elevenes skriving.
 • Skape et klasserom der en diskuterer tekst og skriving.

Kilde: www.udir.no