Søknad om permisjon

Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av 190 dager, det vil si at elever og foresatte har 175 dager til ferier og annen ikke opplæringsrettet aktivitet.

Lenke til permisjonsskjemaet

Oslostandarden brukes av alle grunnskoler i oslo kommune, med formål om å sikre likebehandling av søknader om permisjon, og å redusere omfang av fravær.

Slik søker du: 

  • Alle søknader om permisjon skal sendes til postmottak: postmottak@ude.oslo.kommune.no
  • Merk e-posten med 'Søknad om fri'
  • Søknad om permisjon skal være skolen i hende minimum fire uker før permisjonsperioden
  • Svar på søknad om permisjon er et enkeltvedtak, som blir sendt hjem via ranselpost.

I dokumentet gjennomgås lovbestemmelsen for innvilgelse av permisjon fra den lovpålagte opplæringen, og det gis føringer for hvordan bestemmelsen skal praktiseres i grunnskolen.

Oslostandarden er forankret i opplæringsloven og sier blant annet noe om:

    • Målgruppe og innhold
    • Permisjon eleven har krav på
    • Permisjon eleven ikke har krav på