Valgfag

Høyenhall skole tilbyr fire valgfag:

  • Fysisk aktivitet og helse

Faget har to hovedområder: fysiske aktiviteter og kosthold og helse. Hovedområdet fysiske aktiviteter innebærer at elevene skal delta i ulike fysiske aktiviteter. Aktivitetene skal samlet sett gi elevene en bred bevegelseskompetanse, og styrke kroppsbevissthet og samhandlingskompetanse.

I faget arbeides det med opplæring i andre idretter enn i kroppsøvingsfaget, av eksempler kan nevnes: bordtennis, freespee og rugby. Hovedområdet kosthold og helse innebærer at eleven skal få en kompetanse knyttet til å forstå og opptre ut fra kunnskapen om sammenhengen mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse. Elevene skal bli i stand til å organisere sin egen hverdag, og foreta gjennomtenkte valg i forbindelse med aktivitets- og kostholdsvaner. Eleven bør også utvikle kompetanse til å kunne justere vanene basert på en egenvurdering av livsstil, fysiske helse og trivsel.

Kompetansemålene i faget er praktisk innrettet. Faget fysisk aktivitet og helse er tverrfaglig. Det bygger opp under kompetansemålene i kroppsøving og mat og helse, og kan også inneholde elementer fra naturfag.

 

  • Sal og scene

Målet med faget er at elever som velger faget får mulighet til å skape og formidle kreative uttrykk, både individuelt og sammen med andre. Faget vektlegger det audiovisuelle aspektet ved kunst, noe som innebærer at det som skapes og formidles både er synlig og hørbart. Dette kan være ulike produksjoner der det visuelle og auditive er presentert, for eksempel musikk, lyd, dialog til film, bilder, installasjoner eller sal- og sceneopptreden. En produksjon er å arbeide fram et sluttprodukt. En slik prosess innebærer en vekselvirkning mellom idéarbeid, utprøving, evaluering og videreutvikling, før produktet er ferdigstilt og kan presenteres.

Elevene i faget sal og scene på Høyenhall er med på å sette opp en forestilling der elevene får utfolde seg musikalsk og teatralsk.

 

  • Forskning i praksis

 Valgfaget forskning i praksis kan ta utgangspunkt i mange ulike problemstillinger og skolefag. Det er ingen restriksjoner på valg av tema, men det er viktig at problemstillingene er forskbare. Faget skal stimulere elevenes nysgjerrighet og forskertrang. Med utgangspunkt i egne erfaringer fra lek, idrett, hobbyaktiviteter og fag på skolen har elevene fått en forståelse av sammenhenger i natur og samfunn, og de har utviklet egne kunnskapsbilder. Det kan for eksempel gjelde miljøproblemer, energispørsmål, spørsmål om samfunnsproblemer og etiske problemer knyttet til ulike sider av både samfunnsliv og det private liv. Det vil si at valgfaget forskning i praksis kan være tverrfaglig og prosjektorganisert, men det skal likevel framstå som ett fag. På Høyenhall skole er faget knyttet til naturfag.

 

Produksjon av varer og tjenester; kantine

Valgfaget produksjon av varer og tjenester er i stor grad knyttet til kantinedrift. Faget består av to hovedområder: ideutvikling og produksjon. I faget arbeider elevene i grupper med å utvikle idéer og produkter som elevene kan selge i skolekantina. Det handler om å planlegge, produsere, markedsføre, selge samt å budsjettere og å føre regnskap. Elevene skal i stor grad gjennom planlegging og erfaring kunne ta del i å skape et hyggelig miljø i storefri for elevene på Høyenhall skole.

 

Høyenhall skole tilbyr fire valgfag:


1) Fysisk aktivitet og helse


2) Sal og scene


3) Forskning i praksis


4) Produksjon av varer og tjenester


Klikk på fagene ovenfor for å lese mer om dem på Udir sine nettsider.