Valgfag

Høyenhall skole tilbyr fire valgfag:

1. Fysisk aktivitet og helse 

Faget har to kjerneelementer: fysisk aktivitet og helsefremmende kosthold. Elevene skal delta i ulike fysiske aktiviteter. Aktivitetene skal samlet sett gi elevene en bred bevegelseskompetanse, og styrke kroppsbevissthet og samhandlingskompetanse. Eleven skal også få en kompetanse knyttet til å forstå og opptre ut fra kunnskapen om sammenhengen mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse. Kompetansemålene i faget er praktisk innrettet. Faget fysisk aktivitet og helse er tverrfaglig. Det bygger opp under kompetansemålene i kroppsøving og mat og helse, og det kan også inneholde elementer fra naturfag. 

 

2. Produksjon for scene 

Målet med faget er at elever som velger faget får mulighet til å skape og formidle kreative uttrykk, både individuelt og sammen med andre. Faget vektlegger det audiovisuelle aspektet ved kunst, noe som innebærer at det som skapes og formidles både er synlig og hørbart. Dette kan være ulike produksjoner der det visuelle og auditive er presentert, for eksempel musikk, lyd, dialog til film, bilder, installasjoner eller sal- og sceneopptreden. Produksjon for scene lager forestilling hvert år. Faget har tre kjerneelementer: scenisk produksjon, kunstnerisk formidling og identitet i skapende fellesskap. Elevene får tid og mulighet til å utforske egne ideer til en skapende produksjon. Her kommer prosessen og selve arbeidet med å utvikle ideen til et produkt som formidles på scenen. Formidlingen av kunst er en del av selve kunsten, og det kan ligge mye læring i selve formidlingen. Gjennom samspill og samarbeid skal elevene få øve på å bruke sin fantasi og kreativitet, og utfordre seg selv i skapende fellesskap. 

 

3. Ideer og praktisk forskning 

Valgfaget Ideer og praktisk forskning kan ta utgangspunkt i mange ulike problemstillinger og skolefag. Det er ingen restriksjoner på valg av tema, men det er viktig at problemstillingene er forskbare. Faget skal stimulere elevenes nysgjerrighet og forskertrang. Med utgangspunkt i egne erfaringer fra lek, idrett, hobbyaktiviteter og fag på skolen har elevene fått en forståelse av sammenhenger i natur og samfunn, og de har utviklet egne kunnskapsbilder. Det kan for eksempel gjelde miljøproblemer, energispørsmål, spørsmål om samfunnsproblemer og etiske problemer knyttet til ulike sider av både samfunnsliv og det private liv. Det vil si at valgfaget ideer og praktisk forskning kan ta utgangspunkt i mange av skolens fag og være tverrfaglig og prosjektorganisert, men det skal likevel framstå som ett fag. Etter at elevene har forsket, skrives det ofte en rapport. Hos oss har faget en naturfaglig vinkling. 

 

 

4. Utvikling av produkter og tjenester, kantine 

Målet med valgfaget Utvikling av produkter og tjenester er at du som velger faget skal få være med å planlegge, produsere, markedsføre og tilby en vare eller tjeneste. På vår skole har vi startet opp med kantinedrift. Du lærer hvordan du kan drive kantine, som innebærer både planlegging og produksjon. Du vil også lære om markedsføring og regnskap / budsjett. Faget vil også gi rom for å prøve ut andre ideer i løpet av året, i hovedsak knyttet til en form for matlaging.