Hovedseksjon

Valgfag

Høyenhall skole tilbyr flere valgfag:

 

1 Fysisk aktivitet og helse

Faget har to kjerneelementer: fysisk aktivitet og helsefremmende kosthold. Elevene skal delta i ulike fysiske aktiviteter. Aktivitetene skal samlet sett gi elevene en bred bevegelseskompetanse, og styrke kroppsbevissthet og samhandlingskompetanse. Eleven skal også få en kompetanse knyttet til å forstå og opptre ut fra kunnskapen om sammenhengen mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse. Kompetansemålene i faget er praktisk innrettet. Faget fysisk aktivitet og helse er tverrfaglig. Det bygger opp under kompetansemålene i kroppsøving og mat og helse, og det kan også inneholde elementer fra naturfag. 

 

2 Produksjon for scene

Målet med faget er at elever som velger faget får mulighet til å skape og formidle kreative uttrykk, både individuelt og sammen med andre. Faget vektlegger det audiovisuelle aspektet ved kunst, noe som innebærer at det som skapes og formidles både er synlig og hørbart. Dette kan være ulike produksjoner der det visuelle og auditive er presentert, for eksempel musikk, lyd, dialog til film, bilder, installasjoner eller sal- og sceneopptreden. Produksjon for scene lager forestilling hvert år. Faget har tre kjerneelementer: scenisk produksjon, kunstnerisk formidling og identitet i skapende fellesskap. Elevene får tid og mulighet til å utforske egne ideer til en skapende produksjon. Her kommer prosessen og selve arbeidet med å utvikle ideen til et produkt som formidles på scenen. Formidlingen av kunst er en del av selve kunsten, og det kan ligge mye læring i selve formidlingen. Gjennom samspill og samarbeid skal elevene få øve på å bruke sin fantasi og kreativitet, og utfordre seg selv i skapende fellesskap. 

 

3 Ideer og praktisk forskning

Valgfaget Ideer og praktisk forskning kan ta utgangspunkt i mange ulike problemstillinger og skolefag. Det er ingen restriksjoner på valg av tema, men det er viktig at problemstillingene er forskbare. Faget skal stimulere elevenes nysgjerrighet og forskertrang. Med utgangspunkt i egne erfaringer fra lek, idrett, hobbyaktiviteter og fag på skolen har elevene fått en forståelse av sammenhenger i natur og samfunn, og de har utviklet egne kunnskapsbilder. Det kan for eksempel gjelde miljøproblemer, energispørsmål, spørsmål om samfunnsproblemer og etiske problemer knyttet til ulike sider av både samfunnsliv og det private liv. Det vil si at valgfaget ideer og praktisk forskning kan ta utgangspunkt i mange av skolens fag og være tverrfaglig og prosjektorganisert, men det skal likevel framstå som ett fag. Etter at elevene har forsket, skrives det ofte en rapport. Hos oss har faget en naturfaglig vinkling. 

 

4 Utvikling av produkter og tjenester, kantine

Målet med valgfaget Utvikling av produkter og tjenester er at du som velger faget skal få være med å planlegge, produsere, markedsføre og tilby en vare eller tjeneste. På vår skole har vi startet opp med kantinedrift. Du lærer hvordan du kan drive kantine, som innebærer både planlegging og produksjon. Du vil også lære om markedsføring og regnskap / budsjett. Faget vil også gi rom for å prøve ut andre ideer i løpet av året, i hovedsak knyttet til en form for matlaging. 

 

5 Programmering

Målet med faget er å lære seg å skape teknologiske løsninger gjennom praktisk arbeid og med å utvikle dataprogram. Faget har 3 kjerneelementer: Algoritmisk tenkning, koding og programvareutvikling. Algoritmisk tenkning handler om å bruke og forstå algoritmer eller oppskrifter vi bruker for å få datamaskinen til å gjøre det vi vil. Kjerneelementet koding handler om å lage dataprogram og utvikle digitale produkter ved bruk av programkode. Kjerneelementet programvareutvikling handler om å lage sitt eget digitale produkt gjennom testing, feilsøking og tilpasning.

 

I programmering brukes flere programmeringsspråk som for eksempel Scratch og/eller Python.

 

6 Friluftsliv

Friluftsliv handler om at elevene skal utvikle turglede og respekt for naturen. Faget er altså praktisk innrettet. Faget har to kjerneelementer: Praktisk friluftsliv og bærekraftig bruk av naturressurser. Elevene skal delta i ulike aktiviteter, i ulike former for friluftsliv, og tilegne seg praktiske erfaringer med å planlegge og gjennomføre turer ute til ulike årstider, også med overnatting.

Aktivitetene i faget skal samlet sett gi elevene bred kompetanse i friluftsliv ved å ta i bruk og opptre ut ifra kunnskaper og ferdigheter knyttet til sammenhengen mellom allemannsretten, bruk av og ferdsel i naturen, bærekraftig bruk av naturressurser, og ved å bidra til turglede og mestringsopplevelser for seg selv og andre.  

Faget skal også bidra til å fremme fysisk og psykisk helse ved å gi elevene erfaring med å bruke naturen til både aktiviteter og rekreasjon. Friluftsliv er et inkluderende fag, på tvers av trinn, med god stemning og fine turopplevelser. 

 

7 Design og redesign

Målet med faget er at elevene skal ta aktiv del i en designprosess, der de dokumenterer ideer gjennom arbeids-skisser, prøver ut ulike håndverksteknikker og tar i bruk ulike materialer. Faget har fokus på miljøutfordringer som vi står ovenfor pga. overforbruk i samfunnet og ikke-resirkulerbare materialer. Disse problemstillingene skal elevene reflektere over, og utarbeide forbedringer til, og reparere eksisterende produkter. På denne måten lærer elevene hvordan arbeid med redesign og gjenbruk kan bidra til en mer bærekraftig utvikling.

 

Faget består av to kjerneelementer: designprosess og håndverksferdigheter. I kjerneelementet designprosess får elevene innsikt i holdbarheten til ulike materialer og hvordan man kan utvikle ideer og skisser til bærekraftige produkter. Kjerneelementet håndverksferdigheter går ut på å opparbeide erfaring med ulike typer verktøy, teknikker og egnet teknologi på trygg og riktig måte. Her vil man også opparbeide seg evnen til å se muligheter for redesign, gjenbruk og reparasjon i de tingene vi har rundt oss i hverdagen.